1. അഭിയോഗിക്കുക

  1. ക്രി.
  2. ആക്രമിക്കുക
  3. മനസ്സിരുത്തുക, ശ്രദ്ധിക്കുക, യത്നിക്കുക
  4. ദോഷാരോപണം നടത്തുക, ആവലാതിപറയുക, കുറ്റം ചുമത്തുക
  5. പറയുക
  6. നുകത്തിൽ കെട്ടുക
  7. ചേർക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക