1. അഭിയോജ്യൻ

    1. നാ.
    2. പ്രതി, പ്രതിവാദി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക