1. അഭിരക്ഷിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. സമ്പൂർണരക്ഷകൊടുക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക