1. അഭിരതി

    1. നാ.
    2. ആനന്ദം, തൃപ്തി
    3. താത്പര്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക