1. അഭിരത1

  1. വി.
  2. സന്തോഷമുള്ള, തൃപ്തിയുള്ള
  3. ആസക്തിയുള്ള, വ്യാപരിക്കുന്ന
 2. അഭിരത2

  1. നാ.
  2. ആസക്തിയുള്ളവൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക