1. അഭിരമിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. സന്തോഷിക്കുക, പ്രീതിയുണ്ടാകുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക