1. അഭിരുച്യ

    1. വി.
    2. ഏറ്റവും മനോഹരമായ
    3. വളരെ സ്വാദുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക