1. അഭിലക്ഷിത

    1. വി.
    2. അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ട, അടയാളമുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക