1. അഭിലഷിത

    1. വി.
    2. ആഗ്രഹിച്ച, അഭിലഷിക്കപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക