1. അഭിലഷിതം

    1. നാ.
    2. ആഗ്രഹം
    3. ആഗ്രഹിച്ചത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക