1. അഭിലാവം

    1. നാ.
    2. കൊയ്ത്ത്, മുറിക്കൽ, ഛേദിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക