1. അഭിലാഷി

    1. നാ.
    2. അഭിലാഷമുള്ളവൻ, താത്പര്യമുള്ളവൻ. (സ്ത്രീ.) അഭിലാഷിണി
  2. അബാലിശ

    1. വി.
    2. ബാലിശതയില്ലാത്ത, കുട്ടിത്തമില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക