1. അഭിലീന

    1. വി.
    2. പറ്റിച്ചേർന്ന, നല്ലപോലെ ലയിച്ച
    3. ആശ്ലേഷിച്ച
    4. ആച്ഛാദനം ചെയ്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക