1. അഭിലുളിത

    1. വി.
    2. ക്ഷോഭിച്ച, കുഴങ്ങിയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക