1. അഭിലൂത

    1. നാ.
    2. ഒരുതരം ചിലന്തി (ലൂത = ചിലന്തി)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക