1. അഭിവദിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. പ്രസ്താവിക്കുക, പ്രഖ്യാപിക്കുക, പറയുക
    3. പേരുപറയുക
    4. അഭിവാദ്യം ചെയ്യുക, വന്ദിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക