1. അഭിവന്ദനം

    1. നാ.
    2. ബഹുമാനപൂർവമുള്ള വന്ദനം, അഭിവാദ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക