1. അഭിവന്ദ്യ2

  1. വി.
  2. വന്ദനീയയായവൾ
 2. അഭിവന്ദ്യ3

  1. അവ്യ.
  2. അഭിവാദ്യം ചെയ്തിട്ട്. (മണിപ്രവാളത്തിൽ)
 3. അഭിവന്ദ്യ1, -വന്ദനീയ

  1. വി.
  2. അഭിവന്ദനത്തിനു യോഗ്യതയുൾല

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക