1. അഭിവഹിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. അടുക്കലേക്കു കൊണ്ടുപോകുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക