1. അഭിവാഞ്ഛിതം

    1. നാ.
    2. ആഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടത്, അഭിലാഷം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക