1. അഭിവാദം

    1. നാ.
    2. അഭിവാദനം
    3. ശകാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക