1. അഭിവാഹനം

  1. നാ.
  2. അഭിവഹനം
  3. ആവാഹിക്കൽ
 2. അഭിവഹനം

  1. നാ.
  2. അടുക്കലേക്കു കൊണ്ടുപോകൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക