1. അഭിവാഹിനി

    1. നാ.
    2. ഒരു ഹസ്തമുദ്ര, ആവാഹനമുദ്ര

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക