1. അഭിവിധി

    1. നാ. വ്യാക.
    2. പൂർണമായി ഗ്രഹിക്കൽ, മുഴുവനും ഉൾപ്പെടുത്തൽ. ഉദാ: ആസേതു = സേതുവരെ. ഇവിടെ അതിരിൽ സേതുവും ഉൾപ്പെടുന്നതിനാൽ "ആ" ഇവിടെ അഭിവിധിയാകുന്നു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക