1. അഭിവിനീത

    1. വി.
    2. വളരെ വണക്കമുള്ള
    3. നല്ല ശിക്ഷണം ലഭിച്ച
    4. ശുദ്ധിയുള്ള, ഭംഗിയുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക