1. അഭിവിമാന

    1. വി.
    2. അനന്തവിസ്തൃതമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക