1. അഭിവിശ്രുത

    1. വി.
    2. നല്ല പ്രസിദ്ധിയുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക