1. അഭിവീക്ഷണം

    1. നാ.
    2. നോട്ടം, നിരീക്ഷണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക