1. അഭിവ്യക്ത

    1. വി.
    2. നല്ലപോലെവ്യക്തമായ, വിശദമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക