1. അഭിവ്യക്തിവാദം

    1. നാ. കാവ്യ.
    2. രസപ്രതീതിയെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു വാദം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക