1. അഭിവ്യക്തിവൈകല്യം

    1. നാ. മന.
    2. മാനസികവൈകല്യം മൂലം ഭാഷണത്തിൽ വരുന്ന തകരാറ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക