1. അഭിവ്യാദാനം

    1. നാ.
    2. അക്ഷരം ലോപിച്ച് ഉച്ചരിക്കൽ
    3. ഒരേ ശബ്ദത്തിൻറെ ആവർത്തനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക