1. അഭിവ്യാപ്ത

    1. വി.
    2. വ്യാപിച്ച, ഉൾക്കൊണ്ട, ചുറ്റും പരന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക