1. അഭിവ്യാഹരിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. ഉച്ചരിക്കുക, പറയുക, പ്രതിപാദിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക