1. അഭിവർധനം

    1. നാ.
    2. വളർച്ച, പെരുകൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക