1. അഭിവർഷണം

    1. നാ.
    2. ചൊരിയൽ, വർഷിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക