1. അഭിശംസനം

    1. നാ.
    2. അഭിശംസിക്കൽ, ദോഷാരോപണം നടത്തൽ
    3. അപവാദം, അധിക്ഷേപം, ശകാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക