1. അഭിശംസി

    1. വി.
    2. അറിയിക്കുന്ന
    1. നാ.
    2. ദൂഷണം ചെയ്യുന്നവൻ, നിന്ദിക്കുന്നവൻ, അപമാനിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക