1. അഭിശംസിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. പ്രശംസിക്കുക
    3. കുറ്റപ്പെടുത്തുക, ശകാരിക്കുക
    4. അപവദിക്കുക
    5. ഇടിച്ചുപറയുക, അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക