1. അഭിശാപം

  1. നാ.
  2. ശാപം, പ്രാക്ക്
  3. ഇല്ലാത്ത ദോഷം ഉണ്ടാക്കിപ്പറയൽ
 2. അഭീശാപം

  1. നാ.
  2. അഭിശാപം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക