1. അഭിശാപകൻ

    1. നാ.
    2. വ്യാജകുറ്റാരോപണം നടത്തുന്നവൻ
    3. ശപിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക