1. അഭിശാപജ്വരം

    1. നാ.
    2. ശപം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ജ്വരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക