1. അഭിശാപനം

    1. നാ.
    2. ശപിക്കൽ
  2. അഭിശപനം

    1. നാ.
    2. അഭിശാപം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക