1. അഭിശ്രവണം

    1. നാ.
    2. (ശ്രാദ്ധം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴുള്ള) വേദോച്ചാരണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക