1. അഭിഷംഗം

  1. നാ.
  2. ആസക്തി, താത്പര്യം, ഉറ്റചേർച്ച
  3. പെട്ടെന്നുള്ള ആഘാതം, ഞെട്ടൽ, ദു:ഖം, ദൗർഭാഗ്യം
  4. ആവേശം, ബാധ (പിശാചുബാധപോലെ)
 2. അഭീഷംഗം

  1. നാ.
  2. അഭിസംഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക