1. അഭിഷവം

  1. നാ.
  2. യാഗം
  3. വാറ്റ്
  4. പിഴിഞ്ഞെടുക്കൽ
  5. പുളിച്ചകാടി
  6. മതകർമ്മങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനുമുമ്പുള്ള കുളി
  7. സോമപാനം
  8. അഭിഷേകം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക