1. അഭിഷവണം

    1. നാ.
    2. പിഴിഞ്ഞെടുക്കൽ, യാഗത്തിൽ സോമലത ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞു നീരെടുക്കൽ
    3. വാറ്റ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക