1. അഭിഷേകം

  1. നാ.
  2. വെള്ളമോ മറ്റു ദ്രവപദാർഥങ്ങളോകൊണ്ടു നനയ്ക്കൽ
  3. പൂജയുടെ ഭാഗമായി ദേവവിഗ്രഹത്തെ വിധിപ്രകാരം കുളിപ്പിക്കൽ
  4. രാജാവായും മഠാധിപതിയായും മറ്റും സ്ഥാനമേൽക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു ചടങ്ങ്, ശിരസ്സിൽ വിശുദ്ധജലം ഒഴിക്കൽ
  5. അഭിഷേകത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന വിശുദ്ധജലം
  6. മതനിയമങ്ങൾ അനുശാസിക്കുന്നപ്രകാരമുള്ള കുളി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക