1. അഭിഷേചനീയം

    1. നാ.
    2. പട്ടാഭിഷേകത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു യാഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക