1. അഭിഷേചിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. അഭിഷേകം ചെയ്യുക
    3. ദേവവിഗ്രഹത്തെ ജലം തുടങ്ങിയവകൊണ്ടു കുളിപ്പിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക